• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Anayasa Mahkemesi'nin ücret gelirleri yönünden yüzde 35 oranının iptali

HUKUK SERVİSİ
28.12.2011

ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜCRET GELİRLERİ YÖNÜNDEN % 35 ORANININ İPTALİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe giren 103. maddesinde; Gelir vergisine tabi gelirler;

7.000 ( 8.800 TL) YTL'ye kadar   % 15
18.000 (22.000 TL) YTL'nin 7.000 (8.800 TL) YTL'si için 1.050 (1.320 TL)  YTL, fazlası % 20
40.000 (50.000 TL) YTL'nin 18.000(22.000 TL) YTL'si için 3.250 (3.960 TL)YTL, fazlası % 27
40.000 (50.000 TL) YTL'den fazlasının 40.000(50.000 TL) YTL'si için 9.190 (11.520 TL) YTL, fazlası % 35
oranında vergilendirilir.”

şeklinde düzenlenmişti.

Bu hükmün Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülmüş olup Anayasa Mahkemesi 15.10.2009 tarih ve 2006/95 sayılı kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde 5479 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile getirilen vergi tarifesinde yer alan %35'lik gelir vergisi oranının ücret gelirleri yönünden iptaline karar vermişti.

İptal kararı 08.01.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu iptal nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, yeni yasal düzenleme yapılması amacıyla, Anayasa’nın 153. maddesinin 3.fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin 4. ve 5. fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştü. 

İşbu iptal kararı üzerine, mükellefler veya vergi sorumluları tarafından 2009 yılı Ekim-Aralık vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak açılan davalarda bazı mahkemeler, fazladan ödenen tutarların iadesi yönünde karar vermişlerdir. Danıştay 4. Dairesi de işbu kararları onamıştır. Bu karara karşı karar düzeltme yolu da bulunmaktadır.

Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 50.000 TL’yi geçenlerin, 2009 yılı için ücretlerinden kesilen gelir vergisi ile ilgili olarak dava açmak istemeleri halinde (bizzat işçinin) izlemesi gereken yol şöyledir:

1- Öncelikle gelir vergisi matrahı ve kesilen gelir vergisi stopajlarına ilişkin işyerinden alınacak yazıyı hazırlayacakları dilekçelerine eklemek sureti ile işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine düzeltme talebinde bulunulması gerekmektedir.

2- Vergi Dairesine yapılan düzeltme talebine olumlu cevap gelir ise, işlem gerçekleşmiş sayılır. Olumsuz cevap verilmesi veya 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde de, bir üst makam olan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet yolu ile yeni başvuru yapılmalıdır.

3- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın cevap yazısı da olumsuz olur veya 60 gün içinde cevap vermez ise, takip eden 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açılmalıdır.

Dava açılırken ödenecek yargılama gideri ile reddedilmesi halinde de karşı vekalet ücretinin çalışanlara ayrıca bir maliyet getireceğini hatırlatmak istiyoruz. Yukarıda belirtilen hususlar açıklama mahiyetinde olup kesinliği ve bağlayıcılığı da bulunmamaktadır.