Petrol-İş Sendikası'nda TOPLUMSAL CİNSİYET

Petrol-İş Sendikası'nda toplumsal cinsiyet eğitimleri 2009 yılında başladı. Aktif üye eğitimlerine katılan bütün kadın ve erkek üyeler, toplumsal cinsiyet eğitimi alıyorlar. 2011 yılında yapılan 26. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu'nda anatüzükte Sendika Merkez Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri başlıklı 23. maddesine  eklenen bir ibareyle, 'kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet eğitimleri vermek' merkez yönetiminin görevlerine dahil edildi.

 

Kadın ve erkekler olarak bazı biyolojik farklılıklarla dünyaya geliyoruz… Buna biyolojik cinsiyet diyoruz. Kadın dediğimizde aklımıza gelen bir beden ile erkek dediğimizde aklımıza gelen beden, dünyanın her yerinde aynıdır, değişmez… Bu farklılıklar doğal durumda bir eşitsizlik yaratmazlar.

Ama içinde yaşadığımız toplum ve tarihsel döneme uygun olarak bu farklılıklar kültür içinde yoğrularak eşitsizliklere temel oluşturabilirler. Kadın ve erkekler olarak o toplumdaki hakim kadın ve erkeklik anlayışına göre şekillendiririz kendimizi, bizden beklenen kadınlık ve erkeklik rollerine uygun olarak davranırız. İşte bize biçilen bu roller, toplumun kadın ve erkek olarak beklentileri, bizim toplumsal cinsiyetimizi oluşturur…

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak değişir. Tarihsel döneme göre değişir, topluma göre değişir, kültüre göre değişir… Dolayısıyla bundan kaynaklı eşitsizlikler de değişir…

 

Toplumsal cinsiyet dersleri:

Toplumsal cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizliklere dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık yaratmak amacıyla bir süredir, siyasal partilerde, sivil toplum örgütlerinde, eğitim kurumlarında, sendikalarda toplumsal cinsiyet dersleri veriliyor.

Amaç: Toplumdan kaynaklanan daha çok da kadınların siyasal, toplumsal yaşamda, çalışma yaşamında ve sendikal örgütlenmede önlerini kesen cinsiyet temelli eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, aktifleşmelerini sağlamak. Kadın erkek eşitliğini kurarak örgütün demokratikleşmesine ve genişlemesine katkıda bulunmaktır.

Kullanılan yöntem: Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olarak yapılır ve eğitimlerde atölye ve grup çalışmaları esastır.

 

PETROL-İŞ TÜZÜĞÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET HASSASİYETİ

Petrol-İş Sendikası'nın 16-17 Eylül 2011 tarihinde yapılan 26. Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen Anatüzüğün, 6356 sayılı kanunun geçici 1. maddesi gereğince Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun 16.09.2013 tarihli olağan toplantısında kabul edilen son şeklinde kadınlara ilişkin yer alan hükümler:

 

Madde 4- Sendikanın Görev ve Yetkileri:

p) Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerinde ve sendikada gereken her türlü önlemin alınması ve uygulanması için çaba sarfetmek, bu amaçla kadın büroları ve komisyonları kurmak, kadına yönelik evde, işyerinde ve sendikada her türlü şiddete karşı mücadele etmek.
r) Faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uyar. Faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.

 

Madde 23- Sendika Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

19- Gelirinin % 10'undan az olmamak üzere üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunmak, kurs ve konferanslar, kültürel, sağlık, spor faaliyetleri ve etkinlikleri düzenlemek. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet eğitimleri vermek. Bu faaliyetleri için, gerekli teknik ve mesleki eğitim tesisleri kiralamak, kurmak, vakıf ve enstitülerin kurulması için çalışma yapmak, kadın büroları ve komisyonları kurmak, lokal açmak. Üyelerinin, eşlerinin ve çocuklarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim, folklor, müzik, tiyatro ve benzeri kursları düzenlemek,

 

Madde 123- Disiplin Cezaları :

Merkez ile şube disiplin kurulları, Sendika Anatüzüğüne uymayan, Sendika tüzelkişiliği aleyhinde faaliyet gösteren, Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davrananlar ile kadına yönelik cinsel taciz, mobbing ve şiddet uygulayanlar hakkında disiplin kovuşturması yapar. Kadınlara yönelik şikayetlerde, şikayetçi kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür.

Tüzüğün tamamını buradan indirebilirsiniz: PETROL-İŞ SENDİKASI ANATÜZÜK