• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

Merkez Yönetim Kurulumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

13.05.2020

Dünyada ve ülkemizde engelli bireyler, nüfusun önemli bir kesimini oluşturmakta buna karşılık çoğunlukla ayrımcılığa uğramakta, yok sayılmakta ve fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Oysa engelliler, tüm vatandaşlarla eşit hak ve özgürlüklere sahiptir, bu haklardan eşit biçimde yararlanmaları hususu hem uluslararası hem de ulusal mevzuatlarda düzenlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

ILO verilerine göre dünyada 1 milyar kişi dolayında engelli nüfus bulunmaktadır. Dünya nüfusunun %15’ini oluşturan engelliler, başta çalışma hayatında olmak üzere birçok ayrımcı uygulamaya maruz kalmaktadır.  Ülkemizde engelliler, nüfusun %12’sini yani yaklaşık 10 milyon kişilik bir kesimi oluşturmaktadır.

Engellilerin, hayatlarını kendi başlarına idame ettirebilmeleri ve yaşama rahatlıkla katılabilmelerinin koşullarının sağlanması sosyal devlet olmanın en temel gereğidir. Fakat, engellilerin sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık alanında yaşadığı sorunlar, ayrımcılığa ve fırsat eşitsizliklerine zemin hazırlamaktadır. Bu durum, engelli yurttaşların geçim sıkıntıları yaşamaları toplumdan soyutlanmaları ve yalnızlaştırılmalarının önünü açmaktadır.

Çalışma hayatından da dışlanan engelli nüfusun içerisinde çalışabilir durumda olan yaklaşık 2 milyon kişinin sadece beşte biri istihdam edilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen engelli kotasına rağmen çalışabilir engelli nüfusun neredeyse %80’i iş bulamamaktadır.

Engellilerin ekonomik ve sosyal hakları konusunda yaşadığı sorunların giderilmesi ve uğradıkları ayrımcılığın yok edilmesi, devletin temel görevi ve tüm vatandaşların ise toplumsal sorumluluğudur.

Tüm bu sorunların yeniden gündeme geleceği 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın, çözüm ve farkındalık oluşması noktasında katkısı olacağını düşünüyor, tüm engelli üyelerimiz ve yurttaşlarımıza sağlık ve başarı diliyoruz.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz