• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

AKP Hükümeti "Sosyal Devleti" Yıkma Operasyonuna Devam Ediyor

09.11.2004

AKP HÜKÜMETİ “SOSYAL DEVLETİ” YIKMA OPERASYONUNA

DEVAM EDİYOR:

09.11.2004

Değerli Üyemiz,

AKP Hükümeti, 1 Ocak 2005 Tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladığı “ Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile ilgili çalışmalarına SSK’nın sahibi olan emekçilerin tepkisine rağmen devam ediyor.

SSK, işçilerin sosyal güvenlik kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. İşçilerle onlar adına İşverenler tarafından ödenen primlerle finanse edilmektedir. Yasal olarak idari ve mali özerkliğe sahiptir. SSK, 58 yıldır fabrikalarda, inşaatlarda, maden ocaklarında yani en ağır çalışma koşullarında çalışan; on binlercesi iş kazalarında ölen, sakat kalan işçilerin emeği, birikimi ve alın teriyle kurulmuş ve ayakta durmaktadır.

SSK’ya tek bir çivi bile çakmayan; SSK kaynaklarını başta kendi yandaşlarına, özel sağlık sektörüne ve ilaç tekellerine aktaranlar şimdide bütün bu birikime el koymak SSK sağlık kurumlarını parçalayarak tasfiye etmek istemektedirler.

Taslakta bu devir için gerekçe olarak Anayasa’nın 56. maddesinin 3. fıkrası yani “Sağlık Kuruluşlarının tek elden planlanarak hizmet sunulmasının öngörülmüş olması” gösteriliyor. Oysa bu madde ülkedeki tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığının elinde olmasını değil, Sağlık Kuruluşlarının tek elden planlanması görevini, kamu yararı açısından Sağlık Bakanlığına vermiştir.

Kaldı ki eğer hükümetin amacı sağlık hizmetlerini tek elde toplamaksa, Taslağın kapsamının belirtildiği 2. Madde de TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler, Mahalli İdareler ve Mazbut Vakıflara ait sağlık Birimleri ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Sporcu eğitim ve sağlık merkezleri neden hariç tutulmaktadır. Öte yandan, hükümet anayasal olarak, eğer gerçekten bütün sağlık tesislerini tek elde toplamak gerektiğini düşünmekteyse, o halde Ülkedeki tüm özel hastaneleri de kamulaştırarak, Sağlık Bakanlığı bünyesine toplamalıdır.

Geçtiğimiz aylarda, bazı maddeleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmekle birlikte büyük oranda TBMM’den geçen, Kamu Yönetimi Temel İlkeleri Kanunu’na göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, özel idarelere ve belediyelere devredilecektir. Bildiğiniz gibi bu Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsam dışı bırakılmıştı. Şimdi bu devir yasası, taslağı ile, SSK hastanelerinin de yerel yönetimlere devrinin önü açılmaya çalışılmaktadır. KYTİK’ na göre, rekabet kuralları açısından, özel sektörün yaptığı hiçbir işi kamu yapamayacaktır. İşte meselenin altında yatan budur. Bu “devir yasa taslağı” Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler gibi, SSK hastanelerinin de tasfiyesinin, yok edilmesinin planıdır.

Ayrıca AKP Hükümeti bu kanun tasarı taslağı ile, SSK’nın 148 hastanesi 212 dispanseri, 202 sağlık istasyonu, 3 ağız ve diş sağlığı merkezi, 6 dispanser/ağız ve diş sağlığı merkezi, 2 dispanser ve hemodiyaliz merkezine el koymaktadır. Bu kanunla, aynı zamanda SSK sağlık kurumlarında çalışan 6 bin 313’ ü uzman 3 bin 675’ i asistan ve pratisyen toplam 9 bin 988 hekim, 620 diş hekimi, 1.235 eczacı, 12 bin 420 Hemşire,4 bin 148 sağlık memuru,1.974 ebe,21 bin 101 diğer sağlık personeli, 2 bin 193 işçi ve 255 sözleşmeli toplam 53 bin 985 sağlık personeli de önce Sağlık Bakanlığı’na, sonra İl Özel İdarelerine, daha sonra da gerekirse Belediyelere devredileceklerdir. Hükümet, böylece, daha önceden hazırladığı ve bütün çalışanlar için ek bir sağlık vergisi demek olan Genel Sağlık Sigortası’nın zeminini oluşturmayı hedeflemektedir.

Değerli Üyemiz,

Ülkemizdeki en büyük suistimal ve sömürü alanlarından bir tanesi sağlık sektörüdür.

33 Milyon insana gece gündüz hizmet veren SSK’nın Sağlık Kuruluşları özel mülkiyettir ve işçilerle onlar adına işverenler tarafından ödenen primlerle kurulmuştur.

Bu uygulama AKP Hükümetinin tüm özelleştirme uygulamalarında olduğu gibi “ Sosyal Devleti ” yıkmaya yönelik bir operasyonudur.

Sağlık en temel insan hakkıdır. Hükümetin başta gelen görevi bu ülkenin tüm yurttaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık alanındaki sömürüyü arttırmak değil.

Değerli Üyemiz,

Sendikamız SSK Sağlık Kuruluşlarının gaspını hedefleyen bu ve bu tür girişimlere şiddetle karşıdır. AKP hükümeti bu konuda her türlü eylem ve direnişi göstereceğimizi, hukuki yollarda dahil her türlü girişimde bulunacağımızı bilmelidir.

Konu ile ilgili Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’inde içinde bulunduğu Emek Platformu Bileşenleri bir dizi eylem takvimi açıklamışlardır.

Sendikamız bu eylemlerin hepsine katılacaktır.

Siz değerli üyelerimizin de özellikle 20 Kasım 2004 Cumartesi günü Ankara’ da yapılacak olan Kitlesel Mitinge yoğun olarak katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa ÖZGEN

Başkan