• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika'nın Kimya ve İlaç Sektörlerine İlişkin Eylem Planı

14.05.2015

40 kadar ülkeden kimya işçilerini temsil eden 200 dolayında delege 6-7 Mayıs günlerinde Almanya'nın Hannover kentinde bir araya geldi. IndustriALL Küresel Sendika'nın Dünya Kimya Konferansı'na katılan temsilciler sektördeki sorunları tartıştı ve sendikaların yaklaşımlarını belirledi.

Konferansın bitiminde, katılımcılar, IndustriALL Küresel Sendika'nın şu stratejik hedefleri çerçevesinde bir Eylem Programı kabul etti: bütün dünyada sendikaları güçlendirmek, küresel sermayeye karşı koymak, işçilerin haklarını savunmak, güvencesiz çalışmaya karşı mücadele vermek, sürdürülebilir sanayi istihdamını sağlamak.

Aşağıda bu Eylem Planı'nın tam metninin çevirisini veriyoruz.

IndustriALL Küresel Sendika'nın
Kimya ve İlaç Sektörlerine İlişkin

EYLEM PLANI

Giriş

IndustriALL Küresel Sendika'nın Dünya Kimya Konferansı için 6-7 Mayıs 2015 günlerinde Almanya'nın Hannover kentinde bir araya gelen dünyanın bütün kıtalarından delegeler, küresel kimya ve ilaç sanayilerindeki işçilerin haklarını ve çıkarlarını aşağıdaki eylem planı çerçevesinde kararlılıkla savunma hak ve yükümlülüğünü açıklıyor.

IndustriALL:

1. Bütün dünyada sendikaların güçlenmesini sağlayacaktır. Bunun için:

Bütün bölgelerde kimya ve ilaç sanayilerinde sendikal örgütlenmeye, sendikalı işçi oranının artırılmasına, toplu sözleşme haklarının ve sosyal diyalogun iyileştirilmesine odaklanacaktır. IndustriALL ve ona üye sendikalar örgütlenme çalışmaları ve kampanyaları sırasında sendikal gücü ve dayanışmayı pekiştirmek ve geliştirmek için her çabayı harcayacaktır.
 

Örgütsüz işçilere, güvencesiz işçilere, kadın ve genç işçilere, beyaz yakalı işçilere ve henüz toplu sözleşme güvencesinden yararlanmayan diğer kesimlere ulaşacaktır.
Güçlü, demokratik, bağımsız, temsil gücüne sahip ve sürdürülebilir sendikaların gelişmesine destek verecektir.

 

Konferanslar, atölye çalışmaları ve kampanyalarla küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde işçiler ve sendikalar arasındaki birliği güçlendirecektir. 

2. Küresel sermayeye karşı koyacaktır. Bunun için:

Kimya ve ilaç sektörlerinde hükümetlere ve işverenlere karşı hakları ya da insana yakışır çalışma için mücadele veren üye örgütleri destekleyecektir.
 

Aynı ya da ilgili çokuluslu şirketlerde sendikal ağlarla üye örgütler arasındaki dayanışmayı güçlendirecektir. IndustriALL ve üye örgütler küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde sendikal ağlara destek ve öncelik verecektir. Şirket ağlarının yanı sıra, IndustriALL, Küresel İlaç Sendikaları Ağı'nı tanımaya devam edecektir.
 

Sektörde yürürlükte olan küresel çerçeve sözleşmelerin hükümlerinin, izlenmesinin ve uygulanmasının iyileştirilmesini sağlayacak ve koşullar elverdiğinde yeni sözleşmeler bağıtlamaya çalışacaktır.
 

TTIP (Atlantik Ötesi Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve TPP (Pasifik Ötesi Ortaklık)  gibi ticaret anlaşmalarının kimya ve ilaç sektörlerindeki olası etkilerini özellikle dikkate alarak küresel kurumlarda işçilerin güçlü sözcüsü olacaktır. IndustriALL Küresel Sendika, TTIP konusunda, kardeş örgütü IndustriAll Avrupa Sendikası ile işbirliğini sürdürecektir ve  kimya ve ilaç sektörleri bağlamında bu ticaret anlaşmalarıyla ilgili gelişmeler konusunda üye sendikalara düzenli bilgi sağlayacaktır.

3. İşçilerin haklarını savunacaktır. Bunun için:

İşçilerin temel haklarına saygı göstermediğini açık ihlallerle ortaya koyan çokuluslu kimya ve ilaç şirketlerine ve tedarik zinciri aracılığıyla o çokuluslularla ilgili şirketlere karşı gerektiğinde kampanyalar düzenleme kapasitesini geliştirecektir.
 

Nerede olursa olsun işçilerin haklarına yönelik saldırılara karşı dayanışma eylemi başlatacaktır.
 

Kimya ve ilaç işverenlerinin küresel standartlara ve uluslararası beklentilere uymasını sağlamak için, gerektiğinde Birleşmiş Milletler, ILO ve OECD gibi hükümetlerarası ve uluslararası kuruluşlardan yararlanacaktır.
 

Kimya ve ilaç sektörlerinde işçilerin haklarını koruma ve geliştirme mekanizması olarak ILO sektörel faaliyetlerini kullanmaya devam edecektir ve sosyal diyalogu geliştirecektir. 
 

Kadınların ve eşitlik arayışındaki diğer grupların tam katılımının önündeki tüm ayırımcı engellere son verilmesini talep edecektir ve bu grupların sendikal faaliyetlere eksiksiz ve etkin bir biçimde katılımına olanak sağlayacaktır.

4. Güvencesiz çalışmaya karşı mücadele verecektir. Bunun için:

Sektör ve şirket düzeyinde yapılacak özel araştırmalarla güvencesiz çalışmanın profilini çıkaracaktır ve sektör ölçeğinde iletişimle farkındalığı artıracaktır.
 

IndustriALL'un “Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadele” kampanyasına katılmaları için üye sendikaları harekete geçirecektir.
 

Güvencesiz işçilerin toplu sözleşme kapsamına alınmasını sınırlayan hükümlerin kaldırılması, hiç değilse asgariye indirilmesi için çaba harcayacaktır. Sektörde bu konudaki olumlu örnekler ve kazanımlarla ilgili deneyim alışverişi yapılmasını sağlayacaktır.

5. Sanayide sürdürülebilir istihdamı sağlayacaktır. Bunun için:

Sürdürülebilirlik konularında farkındalığı artıracaktır, kimya ve ilaç sektörünün sürdürülebilirliğini sağlayacak politika ve programların geliştirilmesine üye sendikaların sürekli katılımını özendirecektir.

Küresel, bölgesel ve yerel düzeyde kimya ve ilaç sektörlerine yönelik sanayi politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasının biçim ve amacının belirlenmesinde etkili olacaktır.

Sürdürülebilir sanayi politikası konusunda üye örgütlerin ortak bir görüş geliştirmesini sağlayacaktır.

Enerji başta olmak üzere, öbür IndustriALL sektörlerinin sürdürülebilirlik stratejileri ile birliktelik sağlamaya çalışacaktır.

Kimya ve ilaç sanayilerinin, sosyal maliyet ve yararları dahil, sosyal ve çevresel etkilerine odaklanacaktır.
 

Sürdürülebilir sanayi politikası konusunda üye örgütlerin kendi yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama kapasitesine katkıda bulunacaktır.
 

İş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için uluslararası, ulusal ve bölgesel düzenleyici ve yasal çerçevelerin iyileştirilmesi için çaba harcayacaktır. 
 

Uluslararası kimya işveren örgütleriyle düzenli etkileşim ve diyalog içinde olacak ve dünya ölçeğinde önem taşıyan konuları belirlemek için sürdürülebilirlik konusunda bir mutabakata varmaya çalışacaktır.
 

Kimya ve ilaç işçilerinin yaptıkları işin içerdiği bütün tehlikeleri bilme ve o işi güvenli bir biçimde yapmak için gerekli eğitimi alma hakkının, güvenlikten yoksun işi reddetme ya da durdurma hakkının ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm politika, program, risk değerlendirmesi ve iş prosedürlerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında eşit taraf olma hakkının eksiksiz tanınması suretiyle, iş güvenliğinin ve sağlığının tüm yönleriyle korunması konusunda ısrar edecektir.

Sonuç

Bu eylem planının yürütülmesinde, IndustriALL ve onun üyesi olan sendikaların açıkça belirlediği hedefler ve gerçekleşmesini öngördüğü sonuçlar, örgütlenme ve sendikaları güçlendirme unsurları içerecektir. 

21. yüzyılın küreselleşmiş ekonomisinde, küresel sendikal haklar hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Bu haklar tehdit altında olduğu sürece, IndustriALL Küresel Sendika ve ona üye örgütler rahat soluk almayacaktır.

Birimize gelen zarar, hepimize gelmiş demektir.