• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika Dönem Konferansı:

İşsizliğe, pahalılığa ve yoksulluğa karşı mücadeleye devam!

IndustriALL Küresel Sendika Dönem Konferansı 20-22 Haziran 2023 tarihlerinde Güney Afrika’nın Cape Town kentinde yapıldı. IndustriALL Küresel Sendikanın iki kongre arasında düzenlediği ve örgütün politikalarının tartışıldığı konferansa onlarca ülkeden yüzlerce sendikacı, sendika temsilcisi ve uzman katıldı.

04.07.2023

Petrol-İş Sendikası’nı temsilen toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz, Manisa Şube Başkanı Emrah Yunus Saruhan ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Konferansın açılışını IndusriALL Küresel Sendika Başkanı ve aynı zamanda Almanya Metal İşçileri Sendikası IG Metal başkanı Jörg Hofmann yaptı. Hofmann, IndustrALL Küresel Sendikanın amacının: Dünya’da sosyal adaletin sağlanması, yoksulluğun yok edilmesi ve örgütlü bir toplumun yaratılması olduğunu vurguladı.

Toplantının ilk gününde Dünya’nın politik, ekonomik ve sosyal açıdan nasıl bir hâle geldiği değerlendirildi. Bu bölümde söz verilen IndustriAll Avrupa Sendikası eski Yönetim Kurulu üyesi ve İsveç eski başbakanı; şimdi ise Avrupa Sosyalistleri Partisinin başkanlığını yürüten Stefan Lövfen, konuşmasında dünyadaki gelir eşitsizliğine ve yoksulluğa vurgu yaptı. Gelir eşitsizliği ve yoksulluktan kurtulamanın yolunun ise güçlü sendikalardan, güçlü uluslararası sendikal dayanışmadan geçtiğini belirtti.

Bu bölümde söz verilen bir diğer konuşmacı Kenya Birleşik Metal İşçileri Sendikası Başkanı ve IndustriALL Başkan Yardımcısı Rose Omamo ise insan onuruna yakışır çalışma koşullarının uluşturulması için sendikalara büyük görevler düştüğünü belirtti. Servet eşitsizliğinin ve gelir dağılımı adaletsizliğinin işçilerin daha fazla sömürülmesine yönelik bir döngü oluşturduğunu söyledi. Omamo, bu sürecin sendikalar üzerindeki baskıları artırdığını vurgulayarak bu döngünün ancak ve ancak örgütlenme ve sendikaların daha güçlü hale gelmesi ile geri çevrilebileceğini belirtti. Toplantının ilk gününün devamında söz alan konuşmacılar yukarıdaki konularda görüşlerini sundular.

Toplantının ikinci gününde yaklaşık 600 katılımcı dört ayrı gruba bölündü. Petrol-İş Sendikası temsilcileri “Küresel şirketlere karşı strateji ve eylem geliştirme grubu”nda yer aldılar. Bu grupta gün boyunca küresel şirketlerde karşılaşılan zorluklara değinildi. Küresel şirketlerde karşılaşılan sorunlara karşı mücadele yöntemleri tartışıldı.

Toplantıda söz alan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, küresel şirketlere karşı bütün dünyada ortak politikalar oluşturulması gerektiğini, küresel çerçeve sözleşmelerin ve küresel sendikal ağların daha etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Toplantının üçüncü gününde ise bir önceki gün grup toplantılarında görüşülen konular sunuldu. Dünyada artan eşitsizlikler, hayat pahalılığı ile mücadelede sendikaların neler yaptıkları, temel işçi hakları ve sendikal hakların geliştirilmesi, küresel düzeyde sosyal güvenceli bir çalışma sisteminin oluşturulması konuları üzerinde duruldu.

Sendikaların örgütlenme deneyimleri ve örgütlenme stratejileri, sendikal örgütlenmede küresel düzeyde oluşturulan yeni yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin kullanılması görüşüldü.

Toplantıda kapsayıcı ve bilgi teknolojilerine dayalı örgütlenme kampanyası stratejileri yürütülmesi, endüstri ilişkilerinde sermayeye karşı mücadeleye yönelik küresel düzeyde araçların geliştirilmesi ve kullanılması üzerinde duruldu. Küresel şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülke ile tadarik zincirlerinin bulunduğu ülke sendikaları arasında stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi tartışıldı.

Toplantının bu bölümünde söz alan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, çokuluslu şirketlerin önemli bir bölümünün bütün dünyada ve Türkiye’de sendikal haklara saygı göstermediğini,  dünyanın farklı bölgelerinde sendikal örgütenmeye ve toplu pazarlık hakkına karşı farklı davrandıklarını ve çifte standart uyguladıklarını belirtti. Akyüz, çokuluslu şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinde özellikle örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını ihlal ettiklerini vurguladı.

Akyüz konuşmasının devamında: “Çokuluslu şirketler, diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının ve tedarikçilerinin sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Bu gerçek, şirketleri sendikal politikalarından küresel düzeyde sorumlu tutmak için etkili mekanizmalara olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu bağlamda, önemli bir stratejik araç olan küresel çerçeve anlaşmaların daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Konferans IndustriALL Kürsel Sendikanın idari ve mali durumu görüşüldükten sonra sonlandırıldı.