• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Her Zaman Petrol-İş’in Önceliği Oldu”

Petrol-İş, IndustriALL’un kadına yönelik şiddete ilişkin “Küresel Sendika Taahhütnamesi”ni imzaladı.

07.03.2018

Petrol-İş'in dünya örgütü, 140 ülkede madencilik, enerji ve imalat (metal, kimya, deri, tekstil vs.) sektöründe 50 milyon işçiyi temsil eden küresel sendika IndustriALL'un Kasım 2017'de "Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize HEM İŞYERİMİZDE, HEM DE SENDİKAMIZDA HAYIR!" başlığıyla imzaya açtığı Küresel Sendika Taahhütnamesi, işyerinde kadınlara yönelik şiddeti, işçi haklarını,  güvenliğini, sağlığını ve onurunu etkileyen temel bir sendikal sorun olarak tanımlıyor.

Sözleşmeyi imzalayan Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili açıklamasında kadına yönelik şiddetin her zaman Petrol-İş'in gündeminde olan bir konu olduğu belirtilerek, gerek tüzükte yer alan bazı hükümler, gerekse toplu sözleşmelere eklenen belli maddelerle hem işyerinde, hem evde, hem de sendikada kadına yönelik şiddetle mücadelenin öncelikli meselelerden birisi olarak değerlendirildiği dile getirildi.

Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu, açıklamada ayrıca, Petrol-İş Sendikası'nda kadına yönelik şiddetle ilgili bugüne kadar yapılanlara ek olarak,  IndustriALL Küresel Sendika Taahhütnamesi'iyle, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetle mücadelede ileriye doğru bir adım daha atılmış olduğunu ifade etti.

Tekrar hatırlamak gerekirse, Petrol-İş Sendikası Tüzüğü'nde sendikanın görev ve yetkilerinin tanımlandığı dördüncü maddede şöyle denmektedir: "Madde 4 - Sendikanın Görev ve Yetkileri: p) Kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin inşası için evde, işyerinde ve sendikada gereken her türlü önlemin alınması ve uygulanması için çaba sarfetmek, bu amaçla kadın büroları ve komisyonları kurmak, kadına yönelik evde, işyerinde ve sendikada her türlü şiddete karşı mücadele etmek."

Ayrıca, tüzüğün, disiplin cezalarının tanımlandığı 123. maddesinde de Petrol-İş'in kadına yönelik şiddete ilişkin tutumunu gösteren şu ibare yer alıyor: "Madde 123 - Disiplin Cezaları: Merkez ile şube disiplin kurulları, Sendika Anatüzüğüne uymayan, Sendika tüzelkişiliği aleyhinde faaliyet gösteren, Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davrananlar ile kadına yönelik cinsel taciz, mobbing ve şiddet uygulayanlar hakkında disiplin kovuşturması yapar. Kadınlara yönelik şikayetlerde, şikayetçi kadının beyanı esastır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür."

Petrol-İş’in işyerlerinde imzaladığı toplu sözleşmelerde de kadına yönelik şiddete karşı önemli maddeler bulunuyor:

1. İşçi  aşağıdaki hallerde ihbar önellerine uymak zorunda kalmaksızın işten ayrılabilir başlığı altında “İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa” hükmü bulunmaktadır.

2. Bazı sözleşmelerde  “KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME” başlığı altında “İşveren işyerinde ;

Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler, T.C Anayasası ve yasal mevzuat  gereği, kadın-erkek eşitliğine ilişkin  düzenlemelerin  yaşama geçirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Buna yönelik  olarak   sendika ile ortak,  işyerinde cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine ilişkin   eğitim  vb. gibi çalışmalar yapar. Çalışan kadınlara yönelik olası,  fiziksel, psikolojik, sözel ve cinsel her türlü taciz ve şiddetin önlenmesi için işyerinde gerekli önlemleri alır.
Kadın ve  erkekler arasında fırsat eşitliğini sağlayacak, mesleki eğitim ve kariyer ilerlemesi  olanaklarından kadın çalışanların  yeterli biçimde yararlanması  için gerekli tedbirleri alır.

Kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret eşitliğinin temini için, eş değerde işe eşit ücret prensibini esas alır.” maddesi yer almaktadır.

3. “İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI (MOBBİNG)” başlığı altında da
“İşveren işyerinde, insan haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile  iş barışının temini  için Borçlar Kanunu  417, maddesi hükümlerine göre;
Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi , kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi için  eğitim dahil tüm çalışmaları yapar. Bu konuda gerekli önlemleri almak işverenin sorumluluğundadır.” denilerek mobbing doğrudan toplu iş sözleşmesinde tanımlanmıştır.

IndustriALL Küresel Sendika Taahhütnamesi:
Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize
HEM İŞYERİMİZDE, HEM DE SENDİKAMIZDA HAYIR!

Özellikle cinsel taciz biçimindeki şiddet, kadın işçilerin tüm dünyada yaşamlarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet, kadınlara yönelik insan haklarının bir ihlalidir. Bu durum aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine de bir engel teşkil etmektedir. İşyerinde kadınlara yönelik şiddet, işçilerin haklarını, güvenliğini, sağlığını ve onurunu etkileyen temel bir sendikal konudur.

Kadınlara yönelik şiddetin hiç bir biçimi kabul edilemez!
Bu bağlamda sendikamız aşağıdaki taahhütleri yapmaktadır:

• Kadına yönelik her türlü şiddet ve taciz konusuna ilişkin kamuoyuna acık bir karsı duruş sergileyecek, cinsiyetçilik ve şiddeti devam ettiren tüm tutum ve eylemleri kınayacağız;

• Bu konuyu, kendi sendikamızda bir öncelik haline getirecek, bu hakların ihlalini önlemek ve mücadele etmek için gerekli kaynakları tahsis edeceğiz;

• Sendikamız üyelerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının farkındalıgını arttırarak, sendikamız içerisinde kadına saygı ilkesini tesvik edecek, işyerinde ve sendikamızda şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasının önemi konusunda eğitim verilmesini sağlayacağız;

• Üyelerimizi, özellikle kendi iş yerlerinde olmak üzere, kadına yönelik şiddet ve taciz konularında aktif olarak duruş sergilemeye teşvik edeceğiz;

• Kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadele amaçlı kampanyalar düzenleyeceğiz;

• Hükümetlerin, kadınları şiddete karşı koruyucu yasalar çıkartmalarını ve uygulamalarını talep edeceğiz;

• İşverenlerin işyerindeki her türlü şiddet ve taciz yöntemlerine karşı politikalar geliştirmelerini ve şiddet uygulamalarının kadına karşı yıkıcı etkileri konusunda çalışanlarının farkındalığının arttırılmasını ve ortadan kaldırılmasının önemini öne çıkartmalarını isteyeceğiz;

• İşverenlerin, kendilerine ait işyerlerinde ve tedarik zincirlerinde kadına karşı her türlü şiddeti önlemek ve buna karşı mücadele etmek için somut politika ve prosedürler geliştirmelerini ve işyerinde kötü muamele veya saldırıya maruz kalmaları durumunda kadınların leyhinde güvenli mekanizmalar kurmalarını talep edeceğiz;

• Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, kadınlara yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik konuları taleplerimiz kapsamına alacağız.

 

Ürosan Kimya'da Grev Başladı

Tekirdağ Çorlu'da faaliyetlerini sürdüren Ürosan Kimya Sanayii A.Ş. işyerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bu sabah (18 Aralık)  greve çıkıldı. Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şubemiz kapsamında olan Ürosan Kimya Sanayii A.Ş. işyerinde grev uygulamasına bugün başlandı. Sendikamızın kırk yılı aşkın bir süredir örgütlülüğünü sürdürdüğü ve toplam 55 kişinin çalıştığı Ürosan Kimya işyerinde bugün itibariyle 34 üyemiz bulunuyor. Ürosan Kimya işyeri ile Ağustos ayı başlarında başlayan toplu sözleşm...
devamı