• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Tepkilere rağmen Torba Yasa Tasarısı Meclis'ten geçti

Denkleştirme, deneme sürelerinin uzatılması ile evden çalışma ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıran üç maddenin tekrir-i müzakere ile (yeniden görüşme)  tasarıdan geri çekilmesine karşın işçi, memur tüm çalışanların, işsizlerin, gençlerin, çırakların kazanılmış bir çok hakkını budayan Torba Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

14.02.2011

Denkleştirme, deneme sürelerinin uzatılması ile evden çalışma ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıran üç maddenin tekrir-i müzakere ile (yeniden görüşme)  tasarıdan geri çekilmesine karşın işçi, memur tüm çalışanların, işsizlerin, gençlerin, çırakların kazanılmış bir çok hakkını budayan Torba Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

İşçi, memur tüm çalışanların, gençlerin, işsizlerin bir çok kazanılmış haklarını elinden almayı hedefleyen Torba Yasa Tasarısı 12 Şubat 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Sosyal güvenlik prim alacaklarını ve vergi borçlarını da yeniden yapılandırmayı hedefleyen tasarı sendikaların ve emek örgütlerinin ülke genelinde gösterdikleri tepkiye ve protestolara rağmen Meclis'ten geçti.

Siyasi iktidar tüm emek örgütlerinin tepki ve protestolarını, Haziran'da yapılacak genel seçimleri de dikkate alarak tasarıda bazı değişiklikler yaptı. Genel Kurul görüşmelerinde evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıran 76. madde; deneme süresini dört aya çıkartan 77’nci madde ile turizm sektöründe çalışan işçilerin denkleştirme süresini dört aya kadar uzatan 78’nci madde oy birliği ile metninden çıkarıldı.

Torba Yasa Tasarısı ile TİSK; TOBB ve TÜSİAD gibi sermaye örgütlerinin Ekim 2010 tarihli raporundaki talepleri yerine getirilirken, Tasarı Anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'de görüşülmedi, sendikaların görüşü alınmadı. Torba Yasa emekçilerin çalışma yaşamını esnekleştiriyor, haklarını gasp ediyor ve işverenlere ucuz işgücü ile Fon'dan kredi sunuyor.

Yasa'da emeğe yönelik değişiklikler ise şöyle:

1. İşsizlik Sigortası Fonu amaç dışı kullanılacak

Mart 2002'den 31 Aralık 2010'a kadar fonda biriken para miktarı 46 milyar TL iken bunun ancak 3.7 milyar TL'si, yani yüzde 8'i işsizlere kullandırıldı. Halen 170 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanıyor. Yani her 100 işsizden ancak 6'sı işsizlik parası alabiliyor. Yeni Yasa ile Hükümet, fon gelirlerinin yüzde 50'sine el koyabilecek. 31 Aralık 2015'e kadar yeni işçiler için işveren primi fondan karşılanacak.

2. Kısa Çalışma Ödeneği Fon'dan yapılacak

Genel ekonomik krizin yanısıra sektörel ve bölgesel krizlerde de kısa çalışma ödeneği verilecek, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılacak. Firmalar her dara düştüğünde ücretsiz izin kullandırabilecek, kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılabilecek. İşverenler Fon'dan kullandıkları kaynağı geri ödemeyecekler.

3. Kısa Süreli Çalışmada GSS primini işçi ödeyecek

1 Ocak 2012'den itibaren özel sektörde kısa süreli çalışanlar, boşta geçen günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primini artık kendisi ödeyecek. Bunu kamuda devlet ödeyecek.

4. Kadrolu işçiye sürgün

Belediyelerde kadrolu çalışan işçiler, rızası dışında Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatlarına gönderilebilecek. Belediye işçisini bu kurumlara gönderen belediye 5 yıl boyunca yeni kadrolu işçi alamayacak, taşeron firmalarla iş yapabilecek, taşeronlaşma daha da yaygınlaşacak.

5. Sözleşmeli personele grev yasağı

Sözleşmeli personelin sendikaya üye olması serbest olacak ancak greve katılması, grevi desteklemesi, propaganda yapması yasak olacak.

6. Stajyer sömürüsü artıyor

Bundan sonra 5 işçinin çalıştığı işyerlerinde de stajyer çalıştırılabilecek. Önceden bu sınır 20 idi. Daha kuralsız ve daha düşük ücretle stajyer uygulaması yaygınlaştırılacak. Stajyerlerin ücreti 229 TL'den 178 TL'ye düşecek.

7. Kamu çalışanlarının iş güvencesi riskte...

Yasa ile kamuda da esnek istihdam getiriliyor. Kamu çalışanlarına kademe ilerlemesi için disiplin cezası almama şartı getiriliyor. 8 saatlik günlük çalışma süresi artırılabilecek. Kamu çalışanlarına performans uygulaması getirilecek. Memur rızası dışında 6 aya kadar başka bir yere gönderilebilecek. Tüm uzman personel, sözleşmeli statüye geçirilecek. Denetim birimleri tasfiye edilecek.

8. İşyeri denetim birimlerine tasfiye

Yasayla getirilen düzenlemeye göre işyeri denetimlerini iş müfettişleri yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın memurları yapacak. Mevcut denetim birimleri tasfiye edilecek. İşçiler daha güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda kalacaklar.

2011 Yılı Programı ve Orta Vadeli Plan'da yer alan konuların bir kısmı Torba Yasa ile yasalaşırken, Hükümet, bu Yasa'nın ardından Ulusal İstihdam Stratejini yürürlüğe koymayı  hedefliyor. 

Evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıran maddeyle, deneme süresini dört aya çıkartan maddenin, turizm sektöründe çalışan işçilerin denkleştirme süresini dört aya kadar uzatan maddenin Torba Yasa Tasarısı'ndan çıkartılması elbette bir kazanımdır ancak “Kıdem tazminatının istihdamı daraltıcı etkisini!” önlemeyi hedefleyen siyasi iktidar, özel istihdam bürolarını yeniden hayata geçirmeyi ve bölgesel asgari ücret uygulamasını da seçimlerden sonra gündemine getirmeyi planlamaktadır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında geri çekilmek zorunda kalınan, çırakların asgari ücretlerinin düşürülmesi, 16-18 yaş arası gençlerin ücretlerinin düşürülmesi gibi bir çok düzenleme yani asıl yapılmak istenenler seçim sonrasına ertelenmiş hedeflerdir.

Petrol-İş Sendikası olarak çalışanların aleyhine hükümler içeren, emekçilerin tepki ve protestolarına rağmen Meclis'ten geçen Torba Yasa'yı kabul etmiyoruz. Tüm bu saldırılara karşı başta Türk-İş olmak üzere tüm emek örgütleri birleşerek topyekün mücadele etmelidir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU