• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM Genelgesi

Uluslararası dayanışma talebinde dikkat edilecek noktalar

ICEM'in 29 Nisan 2005 tarihli "Uluslararası dayanışma talebinde dikkat edilecek noktalar" başlıklı genelgesini yayımlıyoruz.

29.04.2005

Sevgili Arkadaşlar,

Uluslararası dayanışma taleplerini karşılamak bizim ana görevimiz ve bu alandaki çalışmaları koordine etme kapasitemizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz.

İlişikte ICEM’in dayanışmada dikkat edilecek noktalarla ilgili genelgesini gönderiyorum. Bu genelgedeki kuralların dikkate alınması örgütümüzün dayanışma taleplerini hızla karşılama kapasitesini geliştirecek ve yürütülen kampanyaları daha etkin bir şekilde koordine etmesini sağlayacaktır.

Bu genelgeyi örgüt birimlerinize dağıtmanızı ve dayanışma taleplerinizde dikkate almanızı rica ederim.

Dostça selamlarımla,

Fred Higgs

Genel Sekreter

 

ICEM’den dayanışma talebi

 

 

ICEM’den dayanışma talep edilmesi halinde, size en iyi şekilde yardım edebilmemiz için aşağıdaki noktaları dikkate almanız gerekiyor.

Uluslararası boyut söz konusu mu?

Sendikanızın, ICEM’le temasa geçmeden önce, karşı karşıya bulunduğunuz sorunun uluslararası boyut taşıyıp taşımadığına karar vermesi gerekiyor.

Uluslararası boyut şu durumlarda söz konusudur:

 • İlişkinizde sorun yaşadığınız firma çokuluslu bir şirkettir (ÇUŞ) ya da firmanın yurtdışında müşterileri vardır.

 • Karşı karşıya bulunduğunuz sorun temel bir ilkenin (sözgelimi örgütlenme veya toplu sözleşme hakkının) ihlaliyle ilgilidir.

 • Karşı karşıya bulunduğunuz sorun, ICEM’in özel uzmanlık alanına girdiğini düşündüğünüz bir konuyla (sözgelimi işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konusuyla) ilgilidir.

Erken bildirin

Bir uyuşmazlık çıkacağı öngörülüyorsa, kriz oluşmadan önce, konuyla ilgili bütün bilgiyi ICEM’e gönderin. Genellikle eylem talepleri, uyuşmazlık etkin uluslararası müdahalenin olanaklarını sınırlayacak noktaya vardığında yapılmaktadır. İlke olarak, ICEM’e, bir şirketteki veya ona bağlı kuruluştaki ciddi herhangi sorun veya hükümetlerle ilgili sorunlar konusunda bilgi verilmesi gerekiyor. Bu bilgi diğer üyeler açısından yararlı olabilir.

Şirket ve uyuşmazlık konusunda eksiksiz bilgi sağlayın

Şirket hakkında bildiklerinizi bize iletin. Mümkünse, bu bilgi şu noktaları içermelidir:

 • Şirketin veya ona bağlı kuruluşun tam adı

 • Uyuşmazlıkla ilgili üst düzey yöneticilerin ad ve görev unvanları

 • Bu yöneticilerin tam adresleri, telefon ve faks numaraları ve email adresleri

 • Eğer şirkete bağlı bir kuruluş söz konusuysa, o kuruluşun ana şirketle olan ilişkisi konusunda bildiklerinizi bize iletin. Ana şirketin bütünüyle sahip olduğu bir kuruluş mudur, aralarında françayz ilişkisi mi vardır, sermaye ortaklığı mı söz konusudur, yoksa aralarında bir başka tür ilişki mi vardır?

 • Şirket ne üretir?

 • Şirketin ana tedarikçi firmaları kimlerdir?

 • Şirketin başlıca müşterileri kimlerdir?

 • Şirketin bankalarla ilişkileri nelerdir?

 • Uyuşmazlık hakkında bildiğiniz her şeyi bize iletin. Bu bilgiler şu noktaları kapsamalıdır:

 • Çalışanların sayısı ve çalışanlardan kaçının uyuşmazlıkla ilgili olduğu.

 • Uyuşmazlığın oluşumuyla ilgili bilgi.

ICEM’e doğru ve eksiksiz bilgi iletilmiş olması son derece önemlidir

Müdahalede bulunulmuşsa ve bize iletilen bilgi bazı yönlerden yanlış veya eksikse, ilgili sendika ile ICEM’in güvenilirliğinin zedelenmesi olasılığı vardır. Sözgelimi, bir uyuşmazlıkta bir şirketin hukuku ihlal ettiği, ama sendikanın da kusurlu olduğu saptanmışsa, bilgi bu iki yönüyle de iletilmeli ve durum açıklanmalıdır. Bilgi doğru olsa bile, iyi belgelenmemiş ise pek işe yaramayabilir. Veriler ikna edici ayrıntıları içermeli ve uyuşmazlığın başka ülkelerdeki sendikacılara somut bir biçimde iletilmesini sağlamalıdır. Yani veriler kim, ne, nerede, ne zaman ve niçin sorularının cevaplarını içermelidir.

Bilginin sağlanması kadar işlerin yapılmasındaki hız da önemlidir. Sözgelimi, eğer şirketin ya da bazı durumlarda devlet kurumlarının faks numaraları veya email adresleri sağlanacak olursa, bazan eyleme neredeyse anında geçilebilir.

ICEM’in ve üye örgütlerin ne yapmasını istediğinizi belirtin

Dayanışma eylemleri çeşitli taktikler gerektirebilir. Bir durumda sonuç veren bir taktik bir başka durumda sonuç vermeyebilir. Neyin sonuç vereceği konusunda açık bir fikriniz olması önemlidir. Genelde, uyuşmazlığın örgütlenme hakkı gibi temel sendikal ilkelerle ilgili olması halinde ICEM üyelerinin dayanışma taleplerine güçlü bir tepki göstermeleri ihtimali, temel haklarla ilgili olmayan bir toplu pazarlık uyuşmazlığına oranla daha fazladır.

Gelişmeleri düzenli olarak bildirin

ICEM’in, dayanışma eylemlerinin etkinliğini değerlendirebilmesi ve dayanışma veren sendikaları her aşamada eksiksiz bilgilendirebilmesi için, dayanışma talep eden sendikadan düzenli bilgi alması gerekir. Uyuşmazlığın gelişme seyrindeki, olumlu ya da olumsuz, her önemli değişmenin ICEM’e zamanında iletilmesi gerekir. ICEM uyuşmazlığın çözülüp çözülmediğini, çözülmüşse ne zaman çözüldüğünü ve çözüm koşullarını bilmelidir. İster kazanmak ister kaybetmek söz konusu olsun, dayanışma veren diğer ülkelerdeki sendikalara yardımları için teşekkür edilmelidir.

Bir koordinatör atayın

Uyuşmazlık konusunda ICEM’le yapılan yazışmaları koordine etmek ve bütün yazışmaların olabildiğince verimli ve doğrudan olmasını sağlamak için, sendikanızdan bir kişiyi irtibat sorumlusu olarak atayın.

Taleplere cevap vermek

ICEM’den gelen bir dayanışma çağrısına cevap veriyorsanız, eylemde koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak için, önce bu genelgede vurgulanan noktalara göz atın.

Öngörülen biçimde ve zamanında cevap vermek

Dayanışma talebi daha çok mektup, faks ya da email mesajı gönderilmesine yöneliktir. Genellikle, çok sayıda protesto veya destek mesajının zamanında varması olumlu bir etki yaratabilir.

Özel talepleri karşılamaya çalışın

Öyle durumlar olabilir ki ülkenizdeki belli bir şirketle ilgili özel bir bilgi sadece sizde bulunabilir. Sözgelimi ICEMden, bir çokuluslu şirketteki sendikal örgütler konusunda üye örgütler istekte bulunabilir. Bazan bu bilgi ICEM’de bulunmayabilir. Bazı durumlarda ise üye bir örgüt, ICEM’den, şirketin genel merkezinin bulunduğu ülkedeki üye örgütün müdahalesini sağlamasını isteyebilir. Bu tür talepleri karşılamak her zaman mümkün olmamakla birlikte, ICEM’in bu konuda ne yapıldığı konusunda talepte bulunan sendikaya bilgi vermesi gerekir. Bu nedenledir ki talepte bulunulan üye örgütlerin şu ya da bu şekilde cevap vermesi gerekmektedir.

Dayanışma taleplerine vereceğiniz cevaplara nasıl yardımcı olabileceği konusunda ICEM’e danışın

Bir dayanışma talebine cevap verme konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, ICEM’in ilgili işkolu sorumlusuyla temasa geçin. Uyuşmazlıkla ilgili en son güncel bilgiye ya da dil veya mektup yazımı veya yayın hazırlanması konusunda yardıma ihtiyacınız olabilir.

Mesajların kopyalarını ve girişilen her eylemle ilgili bilgiyi ICEM’e gönderin

Bu, ICEM’in eylemlerle ilgili güncel bilgi sağlamasına ve somut bir eylemin seyrini değerlendirmesine yardımcı olacaktır. Yapılmış basın açıklamalarının da ICEM’e gönderilmesi gerekmektedir.