• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş ÖİB'ye yasal başvurusunu yaptı

Sendikamız, Tüpraş’ın %51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ihale hakkındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 2.2.2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararları gereğinin yerine getirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 8.2.2006 tarihinde yasal başvurusunu yapmıştır.

 

09.02.2006
Sendikamız, Tüpraş’ın %51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ihale hakkındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 2.2.2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararları gereğinin yerine getirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 8.2.2006 tarihinde yasal başvurusunu yapmıştır.
 
Bilindiği gibi, Türkiye açısından son derece önemli olan bu yargı kararı ile Tüpraş ihalesine yönelik idari işlem, yasallık ve icrailik niteliğini kaybetmiştir. Başvurumuzda, Anayasanın 138. maddesi ile 2577 Sayılı İdari Yargı Usül Kanunu’nun 28. maddesi hükümleri gereği, yürütmenin durdurulması kararının “AYNEN ve GECİKMEKSİZİN” yerine getirilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır.
 
Hangi gerekçe ile olursa olsun, yargı kararlarının uygulanmaması halinde;
 
  • Anayasa’nın ihlal edilmiş olacağı,
  • Uygulamama kararı alan kamu görevlilerinin/siyasi sorumluların mali, idari ve cezai açıdan kişisel olarak sorumlu olacakları,
  • Uygulama kararına dayalı olarak yapılan işlemlerin hiçbir zaman ve hiçbir şekilde hukuki geçerlilik kazanmayacakları,
 
Danıştay ve Yargıtay kararlarında ortaya konulduğu belirtilmiştir.
 
Talebimiz, yargı kararı beklenmeden gerçekleştirilen Tüpraş’ın %51 hissesinin alıcı firmaya devrine ilişkin tüm işlemlerin geri alınmasıyla ihale öncesi durumun “aynen ve gecikmeksizin” tesis edilmesidir.
 
Ayrıca, yargı kararının derhal yerine getirilmemesi halinde, bundan kaynaklı kamunun, üçüncü kişilerin ve alıcı şirketin uğrayacağı tüm zarardan, ağır hizmet kusuruna ilişkin hükümler doğrultusunda idare yetkililerinin şahsen/kişisel olarak sorumlu tutulacaklarının yargı içtihatlarıyla sabit olduğu hatırlatılmıştır. Bu durumun ihlal edilerek bir suçun işlenmemesi için sendikamız, bir kere daha üstüne düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmiştir.
 
Saygılarımızla.
 
Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Mustafa Öztaşkın
Genel Başkan